info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2006 YILI G.G.K

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL TORNACILAR VE MAKİNE
İMALCİLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
YAPI KOOPERATİFİ
2006 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
 
Sınırlı sorumlu Tornacılar ve Makine İmalcileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2006 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 31/03/2007 tarihinde saat 14.00 te Tormak Sanayi Sitesi sosyal tesis binası toplantı salonu İkitelli/Küçükçekmece adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri; Adnan Ateş ile Kadir Aslan’ın gözetiminde toplanıldı.
 
Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:
a)Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının 28/02/2007 tarihli Yenigün gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı,  ayrıca gündemi içeren davet mektuplarının 165 ortağa 27/02/2007 tarihinde Yayla PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 96 ortağa elden imza karşılığı verildiği görüldü.
 
b)Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki nitelikleri ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 261 ortaktan 81 ortağın asaleten, 21 ortağın vekaleten katılımı ile toplam 102 ortak toplantıda hazır bulunduğundan toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün 02/05/2001 tarih ve 4783 sayılı talimatı ile hazırlanan konuşma metni Bakanlık temsilcisi tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 
1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından saat 14:30’da açıldı.
2 – Açık oyla yapılan seçimde divan başkanlığına; Dursun Tığlı, katipliğe; Salih Gülcan, oy sayım memurluğuna; Şaban Sonay oybirliği ile seçildiler. Divan başkanı toplantı gündemini okudu ve gündemin olduğu şekilde görüşülmesini oya sundu ve oybirliği ile kabul edildi. Seçilen divana tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
3 – Atatürk ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
4 – 2006 yılı bilanço ve gelir tabloları kooperatif mali müşaviri B. Kamil Nart tarafından okundu, yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu, denetim kurulu raporu denetçi Hilmi Civan tarafından okundu.
Bilanço, gelir tablosu ve raporlar müzakereye açıldı. Söz alan Mustafa Çavuşoğlu kooperatifçe yapılan imalatların pencere açılımı ile yan cephe kaplamaları olmak üzere iki kalem olduğunu, niye yan cephelerin kaplama yapıldığını, kaplama işinin m² sinin fiyatının ne olduğunu, imalatlarının bozuk olduğunu ve kontrolünün ekip tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Söz alan İlhami Oğuz blok taşlarının inşaatı işine ne kadar para harcandığını, imalatların düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Söz alan Ali Özdemir, harcamaların nereye yapıldığını, sitenin ne zaman işletme kooperatifine dönüştürüleceğini, yan cephe kaplamalarının garantisinin ne kadar olduğunu, imalatların ne zaman biteceğini bilanço ve gelir tablosu hakkında açıklama istedi. Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.
5 – Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
6 – Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak kooperatife ait tapuların cins tashihi yapılarak çıkarıldığını, tapu üzerindeki şerhin kalkmadığından ortakların adına tapu alınmadığını belirtti. Şerhin kalkması durumunda kooperatife olan borçlarını ödeyen her ortağa tapusunun verileceğini belirtti. Başka söz alan olmadı oylama yapıldı.Yönetim kurulu tapu çalışmaları konusunda oy birliği ile yetki verildi.
7 – Site yönetim planı konusunda gerekli çalışmaları yapma konusunda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
8 – Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak gerekli açıklamalarda bulunarak ilgili yerin kiraya verilmesinin kooperatif için daha yararlı olduğunu belirtti. Söz alan Dursun Sofuoğlu yapılacak işyerlerine yeni alınacak ortaklar tahsis edilerek gelir elde edilmesini belirtti. Söz alan Adnan Gül yapılacak işyerlerinin tahsis edilmeyip kooperatif mülkiyetinde bırakılarak kiraya verilmesini istedi. Söz alan Ali Özdemir işyerleri tahsis edilecekse 400 m² olarak yapılarak satılmasının daha iyi olacağını belirtti. Söz alan Hilmi Civan ilgili yerlerin öğretim kurumu olarakta kullanılabileceğini belirtti. Söz alan Salar Öncel Adnan Gül’ün görüşüne katıldığını belirtti. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Bir karşı oya karşılık oy çokluğu ile yapılacak işyerlerinin kooperatifin mülkiyetinde kalarak kiraya verilmesine karar verildi.
9 – Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak işyerlerinin ön cephelerinin 2007 yılında yaptırmak isteyen ortaklara kooperatifçe yardım edilerek yaptırılmasına ve işin bedelini ilgili ortaklardan tahsil edilmesine, ön cephe imalatlarının en geç 2008 yılında bitirilmesinin gerektiğini belirtti. Söz alan Ahmet Ünal işyerlerinin aralarından su aldığını, blok önlerine pencere açılmasının gerektiğini, işyerlerindeki caraskalların çalışma noktalarının düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Söz alan Mustafa Çavuşoğlu çatıdaki su oluklarının kırık olduğunu bunların düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Başka söz alan olmadığından divan başkanı maddeyi oylamaya sundu. Ön cephelerin projeye uygun olarak kooperatif yönetim kurulu organizasyonu ve gözetiminde yaptırılmasına, bedelinin ilgili işyeri sahibinden tahsil edilmesine ve işyerleri ön cephelerinin en geç 2008 yılı sonunda bitirilmesine oy birliği ile kara verildi.
10 – İzin alınmadığından karar alınmadı.
11 – İki yıl için yönetim kurulu asil üyeliklerine Doğu Bulutsuz, Salar Öncel, Veli Kamber, Uğur Karaduman, Sezai Ünlü yönetim kurulu yedek üyeliklerine İsmail Turan, Abdullah Fidan, Mustafa Menevşe, Hasan Vedat Özkan, Birol Dinler oy birliği ile seçildiler.
12 – Denetim Kurulu seçimi için divana iki liste sunuldu. Divan Başkanı listeleri oya sundu, 42 kabul oyla iki yıl için denetim kurulu asil üyeliklerine Zeki Usta, Turgay Ünal denetim kurulu yedek üyeliklerine Ali Özdemir, Selçuk Tezmen oy çokluğu ile seçildiler.
13 – İki yıl için kooperatifi İkitelli O.S.B. Başkanlığında temsil için asil üyeliğe Doğu Bulutsuz, yedek üyeliğe Uğur Karaduman oy birliği ile seçildiler.
14 – İki yıl için kooperatifi ortak olduğu kooperatifler birliğinde temsil için asil üyeliğe Doğu Bulutsuz, Uğur Karaduman, Veli Kamber, Sezai Ünlü yedek üyeliğe Mustafa Menevşe, Hasan Vedat Özkan, Abdullah Fidan, Salar Öncel oy birliği ile seçildiler.
15 – 2007 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu. Müzakere edildi. Oylamaya geçildi bütçenin gelirler kısmındaki ortak taahhütlerinin birinci tertip; 01/01/2007 – 31/03/2007 döneminde 3 eşit taksitte, ikinci tertip; 30/04/2007 – 31/12/2007 döneminde 9 eşit taksitte tahsil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Genel gider karşılığı ödentinin birinci tertibi 01/01/2007 – 31/03/2007 döneminde 3 eşit taksitte, İkinci tertip; 30/04/2007 – 31/12/2007 döneminde 9 eşit taksitte ödenmesine, 01/01/2007 – 31/12/2007 dönemi için Yönetim Kurulu başkanına aylık net 800.-YTL. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 250.-YTL denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 250.YTL. huzur hakkı ödenmesine ve bütçe yönetim kurulunun hazırladığı şekilde oybirliği ile kabul edildi. Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bütçe ortak taahhütleri ikinci tertip ödemeler ile genel gider karşılığı ikinci tertip ödemelerin 31/03/2008 tarihine kadar devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.
16 – Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak gecikme zammı nisbetinin aynen devam etmesi gerektiğini belirtti. Söz alan İsmail Özkan ödemesini geciktiren ortaklardan gecikme zammı alınmamasını istedi. Başka söz alan olmadı divana % 5 ve % 3 olarak iki rakam bildirildi. Yapılan oylamada 01/04/2007 tarihinden itibaren 6 karşı oyla gecikme zammının aylık % 3 olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
17 – Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için divan başkanı alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğü için saat 17:30 da toplantıya son verildi.
 
 
Sanayi Ticaret Bakanlığı Temsilcileri                  Divan Başkanı   
Adnan Ateş                   Kadir Aslan                       Dursun Tığlı
 
                                                                                                                                                                         
 
             Katip                                                     Oy Sayım Memuru
       Salih Gülcan                                                     Şaban Sonay