info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2013 YILI GENEL KURUL KARARLARI

SINIRLI SORUMLU

TORMAK SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

2013 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Sınırlı Sorumlu Tormak Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2013 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 26/04/2014 tarihinde saat 14.00’de İkitelli Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Binası toplantı salonu Başakşehir/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Hakan Özkan ve  Necla Yaşar’ın gözetiminde toplanıldı.

 

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:  

 

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterildiği yönetim kurulu tarafından beyan edilerek ortaklara gönderilen çağrı mektuplarının 25.03.2014 tarihinde 248 (ikiyüzkırksekiz) ortağa Aykosan PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği.

 

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki nitelikleri ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzalarına sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı 248 (İkiyüzkırksekiz) ortaktan  44 (kırkdört) ortağın asaleten, 23 (yirmiüç) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 67 (altmışyedi) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu ve toplantının açılmasına yönelik herhangi bir itirazın olmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

  1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından saat 14.30’da açıldı.

 

 2 – Verilen teklif yazısı ile açık oyla yapılan seçimde divan başkanlığına Özcan Saraçoğlu,  Yazmanlığa  Hayri Özkardeş ve Oy saymanlığına Hasan Vedat Özkan seçilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile seçildiler.Divan başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin  verilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile yetki verildi. Divan Başkanı Genel kurula hitaben herhangi bir verilmesi gereken önergenin olup olmadığı soruldu gündem okudu ve gündemin görüşülmesine geçildi.  

     

3 – Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Şehitlerimiz ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

4 – 2013 hesap yılı Yönetim Kurulu Çalışma raporu Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu. Denetim kurulu raporu denetçi Haşim Üstün tarafından okundu, 2013 hesap Yılı bilanço ve gelir gider tabloları kooperatif mali müşaviri Bektaş Kamil Nart tarafından okundu.

   

     Söz alan Ali Özdemir kooperatifin mali durumuyla ilgili bilgi istedi. Mali Müşavir Kamil Nart söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu.  Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider tablosu oylamaya sunuldu 1 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

 

5 – Yönetim Kurulu ibrasına geçildi yönetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Denetim kurulunun ibrasına geçildi. Denetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı denetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

 

6 – Ödemesini geciktiren ortaklardan alınacak gecikme zammı ile ilgili önerge verildi. Söz alan İsmail Özkan gecikme zammı oranının %1 olması gerektiğini belirtti. Söz alan kooperatif hukuk müşaviri Enver Alcan site yönetimlerinde gecikme zammının aylık %5 olduğunu belirtti. Söz alan Şerafettin Çırakman gecikme nispetinin %10 olması gerektiğini belirtti. Söz alan yönetim kurulu başkanı Doğu bulutsuz gerekli açıklamalarda bulundu. Divan  başkanı konuyu oylamaya sundu. Gecikme nispeti %10 olan önergeye oy çıkmadı, %1 olan önergeye 5 kabul oy, %2 olan önergeye 39 kabul oy kullanıldı. Yapılan oylama neticesinde gecikme zammı nispetinin aylık  %2  olması oyçokluğu ile kabul edildi.

 

7 – Site güvenliği konusunda Yönetim Kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak açıklamalarda bulundu.

Divan başkanı konuyu oylamaya sundu, site yönetim planının 5.17 maddesi gereği site yönetiminin,  sitede bulunan bağımsız bölümlerin güvenliğinden sorumlu tutulamayacağı konusu görüşülerek her bağımsız bölümün kendi güvenliğinden kendisinin sorumlu olacağı, bu konunun bağımsız bölüm kira kontratlarına yazılmasına ve her bağımsız bölüme bu konuda yönetim kurulunca yazılı duyuruda bulunmasına oybirliği ile karar verildi.  Gerek anasözleşme ve gerekse kooperatifler kanunu hükümleri gereğince site içinde alınması gerekli her türlü başta hırsızlık olmak üzere gerekli önlemlerin bizzat ortaklar ve kiracıları tarafından bizzat alınmasına bu konuda kooperatif ve yönetimin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığına ve tedbir/önlem alma durumunda olmadığına ve her ortak ve kiracıları tarafından kamera, alarm güvenlik elemanı dahil kendilerince alınıp uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

8 – Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz  söz alarak kooperatifin yatırım  amaçlı  herhangi bir kooperatife veya kuruluşa ortak olmasına, ilgili kooperatifte veya kuruluşta kooperatifimizi temsil etmek için temsilci atanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Söz alan Hilmi Civan buradaki işyerlerinin yakında kapattırılacağını ve bu nedenle başka bir yer bulunması gerektiğini belirtti. Söz alan Dursun Tığlı ilgili projelere onay verilmesi gerektiğini belirtti. Söz alan İsmail Özkan geçen genel kurulda da bu konunun gündeme geldiğini ama onaylanmadığını belirtti. İlgili projeyi olumlu olarak gördüğünü belirtti. Söz alan Ali Özdemir eğer başka bir kooperatife ortak olmada sıkıntı olursa arsa alım konusuna dönülebileceğini belirtti.  Divan başkanı konuyu oylamaya sundu, yapılan oylama neticesinde kooperatifin yatırım amaçlı kooperatiflere veya kuruluşlara ortak olmasına ve ilgili kurumlarda kooperatifi temsil etmek üzere temsilci seçmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bakanlık temsilcileri tarafından kooperatifin başka bir kooperatife ortak olamayacağı ancak başka bir kooperatifle işbirliği yapabileceği konusunda genel kurula açıklama yapıldı.

 

 

9 – Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak kooperatifin elinde bulunan varlıkların değerlenmesi konusunun önemine değindi. Yapılan müzakereler neticesinde Marmara bölgesi sınırları içinde  (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya illeri)  metrekaresi azami 200 TL. sına kadar ve toplam 2.000.000.- TL.sını geçmeyecek arazi alınmasına, arazi alımı  konusunda gerek ihale gerekse pazarlık usülüyle satın alınması hakkında yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

 

 

10 – 2014 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu, borçlu ortakların ödeme yapılandırmaları konusunda bilgi verdi. Müzakereye açıldı. Söz alan Ali Özdemir genel gider ödemelerinde artırım yapılmaması gerektiğini belirtti. Söz alan Seyfi Özyılmaz 140.TL düşünüldüğünü neden 150TL olduğunu sordu. Söz alan Turgay İnal yatırım için para alınmamasını, eldeki paranın kullanılması gerektiğini belirtti. Söz alan Hilmi Civan kooperatifin yatırım yapması gerektiğini belirtti.Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu. Divan başkanı çalışma programını, bütçe ve yapılandırma konusunu oylamaya sundu. 01/01/2014 tarihinden itibaren 12 ay Genel gider ödemesi için 3 ayrı önerge verildi. 130TL ve katları olan genel gider ödemelerine 15 kabul, 140TL ve katları olan genel gider ödemelerine 36 kabul, 150TL ve katları olan genel gider ödemelerine 22 kabul oy çıktı. Oylama neticesinde  aylık  kdv hariç 100 m2 140.-TL., 200 m2  280.-TL., 300 m2 420.-TL., 300m2 bodrumlu  560.-TL. tahsil edilmesine, Yatırım karşılığı ödemeleri için 100m2 ve katları için 50TL, 8 kabul , 100m2 ve katları için 100TL 31 kabul oy olarak aylık 100 m2 100.-TL., 200 m2  200.-TL., 300 m2 300.-TL., 300m2 bodrumlu  400.-TL. tahsil edilmesi konusu oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. Ödeme zorluğunda bulunan ortaklarımız için daha önce genel kurulda alınan yapılandırma kararı  31/07/2013 tarihinde sona eren bu sürenin; 15/05/2014 tarihine kadar müracaat eden borçluların yapılandırma tarihini  31/12/2014 tarihine kadar uzatılmasına, gecikme zammı nispetinin %1 olmasına 1 ret oya karşılık oyçokluğu ile karar verildi. Sitemizde işyerlerini satarak ortaklık payının devredilmesi sonucunda devir alanlardan üyelik devir bedeli  bir defaya mahsuben 100 m² için 1.000-TL, 200 m² için 2.000-TL, 300 m² için 3.000-TL, 300 m² bodrumlu için 4.000-TL tahsil edilmesine, Kooperatifimizin mülkiyetinde bulunan sitemiz ortak alanlarından müsait olan ve kooperatif yönetim kurulunca uygun görülen boş yerlerin ihtiyaç sahibi ortak veya kiracıların kullanımına verilmesi ve bedelinin yönetim kurulunca tespit edilmesi, 31/01/2014 tarihinden itibaren Yönetim kurulu başkanına aylık net 1.500.-TL. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 865.-TL. huzur hakkı ödenmesine, denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 745.-TL. ücret ödenmesine ve bütçe yönetim kurulunun hazırladığı şekilde 3 ret oy karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bütçedeki genel gider karşılığı ödemeleri ile yönetim, denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin 2014 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar devam edilmesine genel kurulca oy birliği ile karar verildi. Bakanlık temsilcileri tarafından işyerlerini satın alarak üyelik için devir bedeli olarak alınan karardaki tahsil edilecek ücretlerin 1163 sayılı kooperatifler kanununun 14. maddesinin 2.fıkrasına aykırı olduğu bildirildi.                            

 

 

11 – Dilek ve temenniler kısmında söz alanDivan başkanı tarafından tutanağa şerh koyan olup  olmadığı soruldu. Şerh koyan olmadı. Divan başkanı tarafından saat 17:30’da toplantıya son verildi. 26/04/2014

          İşbu tutanak toplantı mahallinde yazıldı, okunarak imzalandı.    

 

                                   

 

         Başkan                               Yazman                        Sayman

        Özcan Saraçoğlu                       Hayri Özkardeş                 Hasan Vedat Özkan

 

        Bakanlık Temsilcileri
                                  

          Hakan Özkan                Necla Yaşar