info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2016 YILI GENEL KURUL KARARLARI

SINIRLI SORUMLU

TORMAK SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

2016 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Sınırlı Sorumlu Tormak Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2016 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 13/05/2017 tarihinde saat 14.00’de İkitelli Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Binası toplantı salonu Başakşehir/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Mahmut GÜNDOĞDU ve Gülcan AYDIN gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:  

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterildiği yönetim kurulu tarafından beyan edilerek ortaklara gönderilen çağrı mektuplarının 05.04.2017 tarihinde 253 (ikiyüzelliüç) ortağa Başakşehir PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki nitelikleri ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzalarına sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı 253 (İkiyüzelliüç) ortaktan  77 (yetmiş yedi) ortağın asaleten, 65 (atmış beş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 142 (yüzkırkiki) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu ve toplantının açılmasına yönelik herhangi bir itirazın olmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

  1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Karaduman tarafından saat 14.30’da açıldı.

 2 – Verilen teklif yazısı ile açık oyla yapılan seçimde divan başkanlığına Doğu Bulutsuz Yazmanlığa Salih GÜLCAN  ve  Oy saymanlığına Dursun SOFU seçilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile seçildiler.Divan heyetine genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile yetki verildi. Divan Başkanı Genel kurula hitaben herhangi bir verilmesi gereken önergenin olup olmadığı sordu gündem okudu ve gündemin görüşülmesine geçildi.  

     

3 – Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Şehitlerimiz ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

4 – 2016 hesap yılı Yönetim Kurulu Çalışma raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai ÜNLÜ tarafından okundu. Denetim kurulu raporu denetçi Haşim Üstün tarafından okundu, 2016 hesap Yılı bilanço ve gelir gider tabloları kooperatif mali müşaviri Bektaş Kamil Nart tarafından okundu. Müzakereye açıldı; söz alan Hüseyin POLAT; 2016 yılında Yönetim Kurulu bir ortaktan 635.000 TL alacaklı bulunmaktadır. Kendi dükkanları olsa bu kadar alacak bırakırlar mı acaba diye yönetim kuruluna sormak isterim dedi. Genel kurula Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi gerektiğini söyledi. Söz alan Behçet ÖZGÜL; amortisman giderlerinin yüksek olduğunu ve TOKİ ile ilgili davalar hakkında açıklama istedi. Söz alan Muharrem BULDUK; şüpheli alacaklar nelerdir ve TOKİ paraları nerden ödeniyor acaba kıdem tazminatı fonundan mı ödeniyor sormak isterim dedi. Söz alan Osman KAHRİMAN kendi sokağında kamera takılmadığını belirtti.Yönetim Kurulu başkanı Uğur KARADUMAN söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu.Enver Alcan söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu. Divan başkanı yönetim kurulu çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir gider tablosunu oylamaya sundu. Raporlar ve tablolar ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

5 – Yönetim Kurulu ibrasına geçildi yönetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.  Denetim kurulunun ibrasına geçildi. Denetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı denetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6 – Ödemesini geciktiren ortaklar ve kiracılardan tahsil edilecek gecikme zammı oranının belirlenmesi maddesi müzarekeye açıldı. Yönetim kurulu başkanı Uğur KARADUMAN tarafından ödemesini geciktiren ortaklardan ve kiracılardan % 2(yüzde iki) gecikme faizi alınması teklif edildi. Başka teklif olmadığından Bu teklif oylandı. Oybirliği ile kabul edildi 

7 – 2017 yılı Çalışma programı ve tahmini bütçe yönetim kurulu üyesi Sezai Ünlü tarafından okundu.  Divan başkanı çalışma programını, bütçeyi oylamaya sundu. 01/01/2017- 31/12/2014 dönemi için aylık 100 m2 için 190.-TL., 200 m2 için aylık 380.-TL., 300 m2 için aylık 570.-TL., 300 m2 bordrumlu dükkanlar için   aylık 760.-TL. tahsil edilmesine, Oy birliği ile kabul edildi. 01/01/2017 tarihinden itibaren Yönetim kurulu başkanına aylık net 3000.-TL. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.450.-TL. huzur hakkı ödenmesine, denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000.-TL. ücret ödenmesine ve bütçe yönetim kurulunun hazırladığı şekilde oybirliği ile kabul edildi. Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bütçedeki genel gider karşılığı ödemeleri ile yönetim, denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin 2017 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar devam edilmesine genel kurulca oy birliği ile karar verildi.

 

8 - Bir yıl için yönetim kurulu asil üyeliklerine Uğur Karaduman, Salar Öncel, Veli Kamber, Sezai Ünlü, Mete Saraç; bir yıl için yönetim kurulu yedek üyeliklerine Nevzat Yıldız, Hasan Vedat Özkan, Caner Değer, Suat İnanır, Vahit Karadaş oybirliği ile seçildiler.

9 –Bir yıl için denetim kurulu asil üyeliklerine Haşim Üstün, Seyfullah Kahriman; yedek üyeliklerine  Memiş Çakıroğlu, Hilmi Civan teklif edildi. Oybirliği ile kabul edildiler.

10 – Bir yıl için İkitelli OSB Başkanlığından kooperatifimizi temsil etmek üzere asil üyeliğe Uğur Karaduman yedek üyeliğe Sezai Ünlü oybirliği ile seçildiler.

11 – Dilek ve temenniler kısmında söz alanDivan başkanı tarafından tutanağa şerh koyan olup olmadığı soruldu. Şerh koyan olmadı. Divan başkanı tarafından saat 17:00’de toplantıya son verildi. 13/05/2017

     

      İşbu tutanak toplantı mahallinde yazıldı, okunarak imzalandı.

      

Bakanlık Temsilcileri

                                                   Mahmut GÜNDOĞDU            Gülcan AYDIN

                  Başkan                                            Yazman                                Sayman

       DOĞU BULUTSUZ                      SALİH GÜLCAN                          DURSUN SOFU