info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2008 YILI G.G.K

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL TORNACILAR VE MAKİNE
İMALCİLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
YAPI KOOPERATİFİ
2008 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
 
Sınırlı sorumlu Tornacılar ve Makine İmalcileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2008 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 16/05/2009 tarihinde saat 14.00’te İkitelli Tormak Sanayi Sitesi sosyal tesis binası toplantı salonu Başakşehir/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri; Dursune Kocaoğlu ile Seyit Çoban’ın gözetiminde toplanıldı.
 
Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:  
 
a) Genel kurul toplantısına ait gündemi içeren davet mektuplarının 261 ortağa 15/04/2009 tarihinde Atatürk Hvl. PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği görüldü.
 
b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanunu’nun 26. maddesindeki nitelikleri ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 261 ortaktan 68 ortağın asaleten, 10 ortağın vekaleten katılımı ile toplam 78 ortağın toplantıda hazır bulunduğundan toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün 02/05/2001 tarih ve 4783 sayılı talimatı ile hazırlanan konuşma metni bakanlık temsilcisi tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 
GÜNDEM MADDELERİ
 
  1 – Toplantı yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından saat 14.30 da açıldı.
 
 2 – Açık oyla yapılan seçimde divan başkanlığına; Dursun Tığlı, katipliğe; Selçuk Tezmen oy sayım memurluğuna; Selçuk İbrahimağaoğlu oybirliği ile seçildiler. Divan başkanı toplantı gündemini okudu ve gündemin olduğu şekilde görüşülmesini oya sundu, ve oybirliği ile kabul edildi. Seçilen divana tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
 
3 – Atatürk ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
 
4 – 2008 yılı bilanço ve gelir tabloları kooperatif mali müşaviri B.Kamil Nart tarafından okundu, yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu, denetim kurulu raporu denetçi Zeki Usta tarafından okundu. Söz alan Ali Ödemir; dönem net zararının ne olduğunu, Mustafa Çavuşoğlu personel giderlerinin fazla olduğu konusunu belirttiler. Bilanço hakkında B.Kamil Nart personel giderleri konusunda Yönetim kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz gerekli açıklamalarda bulundu, oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, 2008 yılı bilanço ve gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.
 
 
5 – Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
 
6 – Yönetim kurulu başkanı Doğu bulutsuz söz alarak kooperatifimizin işyerlerimizi dükkanlarımızı bitirerek ortaklarımıza teslim ettiğimizden yapı kooperatifimiz amacını gerçekleştirmiştir. Yönetim kurulumuz tapu çalışmalarını tamamladığından borçlarını ödeyen ortaklarımıza tapularını vermeye başlamıştır. Tapu verme işlemleri bittikten sonra tür değişikliği yapılarak kooperatifimizi işletme kooperatifine dönüştürülmesi gerekli olduğunu anlattı. 2009 Yılı içinde ortaklarımıza tapu verme işlemlerini bitirerek kooperatifimizin tür değişikliği yapılarak işletme kooperatifine çevrilmesi için yönetim kuruluna çalışma yetkisi verilmesini istedi
 
       Divan Başkanı: Tapularımızın yönetim kurulumuz tarafından 31/12/2009 tarihine kadar ortaklarımıza verilerek tapu işlemlerinin bitirilmesi gerektiğini ve yapı kooperatifimizin (tür değişikliği) işletme kooperatifine çevrilmesi için gerekli çalışmalar yapma yetkisinin yönetim kurulumuza verilmesini ortaklarımızın oylarına sundu.
 
       Yapılan görüşmeler sonunda yönetim kuruluna tapu işlemlerinin 31/12/2009 tarihinde bitirilmesi ve yapı kooperatifimizin (tür değişikliği) işletme kooperatifine dönüştürülmesi için gereken çalışmaları yapmasına oy birliği ile karar ve yetki verildi.
 
7 –  Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Söz alan Ali Özdemir yönetim kurulunun görev süresinin bir yıl olmasını teklif etti. Doğu Bulutsuz söz alarak sürenin iki yıl olmasını teklif etti. Divan başkanı konuyu oylamaya sundu görev süresinin iki yıl olması konusunda 42 evet bir yıl olması konusunda 16 evet oyu çıktı ve iki yıl görev süresi oy çokluğu ile kabul edildi. Seçimlere geçildi. Oylama sonucunda iki yıl için yönetim kurulu asil üyeliklerine Doğu Bulutsuz, Salar Öncel, Veli Kamber, Uğur Karaduman, Sezai Ünlü, yönetim kurulu yedek üyeliklerine İsmail Turan, Abdullah Fidan, Mete Saraç, Hasan Vedat Özkan, Birol Dinler oy birliği ile seçildiler.
 
8 –  Denetim kurulu seçimi için divana iki liste sunuldu. Divan Başkanı listeleri oya sundu, 41 kabul oyla iki yıl için denetim kurulu asil üyeliklerine Zeki Usta, Turgay Ünal denetim kurulu yedek üyeliklerine Selçuk Tezmen,  Ali Özdemir oy çokluğu ile     seçildiler.
 
9 –  İki yıl için kooperatifi İkitelli O.S.B. Başkanlığında temsil için asil üyeliğe Doğu Bulutsuz, yedek üyeliğe Uğur Karaduman oy birliği ile seçildiler.  
 
10 – İki yıl için kooperatifi ortak olduğu kooperatifler birliğinde temsil için asil üyeliğe Doğu Bulutsuz, Uğur Karaduman, Veli Kamber, Salar Öncel, yedek üyeliğe Sezai Ünlü, Hasan Vedat Özkan, İsmail Turan, Birol Dinler oy birliği ile seçildiler.
 
11 – Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak ortak olunan S.S.İkitelli  Küçük Sanayi Siteleri Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’nin kooperatifimize herhangi bir faydası olmadığını buna mukabil aidat ödendiğini birlikten ayrılmanın kooperatifin yararına olacağını belirtti. Divan başkanı konuyu oylamaya sundu. Kooperatifin bağlı olduğu birlikten ayrılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
12 – Yönetim kurulu başkanı Doğu bulutsuz söz alarak gecikme zammı nispetinin aynen devam etmesi gerektiğini belirtti. Ali Özdemir söz alarak işlere geç başlanması nedeniyle gecikme zammının alınmaması gerektiğini teklif etti. Divan Başkanı konuyu oylamaya sundu gecikme zammının aylık %3 olmasına 3 ret 75 kabul olmak üzere oy çokluğu  ile karar verildi.
 
13 – 2009 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan konuşmacılardan  Adnan Gül tapular için yönetimce istenen tutarların belediyeye yatması gerektiğini, yönetimce yaptırılan ajandaların geç gönderildiğini belirtti. İsmail Turan site işyerlerinin ön cephelerinin güzelleştirilmesi gerektiğini, tapu çalışmalarının bir an evvel bitirilip işletme kooperatifine geçilmesi gerektiğini belirtti. İlhami Oğuz genel giderler miktarının fazla olduğunu bu fazlalığın yatırımlardan karşılandığını, personel ücretlerine zam yapılmaması gerektiğini ve E bloktaki işyerlerinin kira gelirinin ne olduğu konusunda bilgi istedi.
        Mustafa Çavuşoğlu bazı blok cephelerine taş kaplama veya termal kaplama yapıldığını ve bu yüzden fazla ödeme yapıldığını, cami şadırvanının büyük olduğunu, harcamalarda tasarruf yapılmadığını belirtti. Şerafettin Çırakman ödeme zorluğunda olanların ortaklıktan çıkartılmaması gerektiğini, kooperatifte çalışan personelin fazla olduğunu belirtti. Dursun Sofuoğlu işyeri tapularının nasıl çıkartılacağını. Ali Sınav Mustafa Çavuşoğlu’nun görüşlerine katıldığını kontrol işleminin demetim kurulu üyelerince yapılmasını belirtti. Doğu Bulutsuz söz alarak açıklamalarda bulundu.
       Divan başkanı çalışma programını ve bütçeyi oylamaya sundu bütçedeki yatırımlar için 2009/01-02-03 döneminde 100 m2=70.-TL.., 200 m2=140.-TL.,300 m2=210.-TL., 300m2 bodrumlu=280.-TL.tahsil edilmesine, 01/01/2009-31/12/2009 dönemi için Genel gider ödemesi için aylık 100m2=100.-TL., 200 m2=200.-TL., 300 m2=300.-TL., 300m2 bodrumlu= 400.-TL. tahsil edilmesine 01/01/2009-31/12/2009 dönemi için Yönetim kurulu başkanına aylık net 920.- TL. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 350.-TL., denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 300.-TL. huzur hakkı ödenmesine ve bütçe yönetim kurulunun hazırladığı şekilde oybirliği ile kabul edildi. Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bütçedeki genel gider karşılığı ödemelerin 2010 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.                             
 
14 – Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için divan başkanı alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğü için saat 17,30 da toplantıya son verdi.
       İşbu tutanak toplantı adresinde yazılıp okunarak imza edildi.16/05/2009 İkitelli.      
               
   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
     Dursune Kocaoğlu           Seyit Çoban           Divan Başkanı
                                                                                   Dursun Tığlı
 
                              
 
              Katip                                           Oy Sayım Memuru

    Selçuk Tezmen                                   Selçuk İbrahimağaoğlu