info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2015 YILI GENEL KURUL KARARLARI

SINIRLI SORUMLU

TORMAK SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

2015 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Sınırlı Sorumlu Tormak Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2015 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 30/04/2016 tarihinde saat 14.00’de İkitelli Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Binası toplantı salonu Başakşehir/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Mustafa   KENDİ ve  Orhan KARABEY’İN gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:  

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterildiği yönetim kurulu tarafından beyan edilerek ortaklara gönderilen çağrı mektuplarının 24/03/2016 tarihinde 255 (ikiyüzellibeş) ortağa Başakşehir  PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki nitelikleri ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzalarına sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı  248 (İkiyüzellidört) ortaktan  47( kırkyedi) ortağın asaleten, 20 (yirmi) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 67 (altmışyedi) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu ve toplantının açılmasına yönelik herhangi bir itirazın olmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

 MADDE  1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Karaduman tarafından saat 14.30’da açıldı.

MADDE 2 – Verilen teklif yazısı ile açık oyla yapılan seçimde Divan Başkanlığına  Doğu BULUTSUZ, Yazmanlığa Gürbüz KANCAL ve Oy saymanlığına İbrahim ÇAVUŞOĞLU seçilmesi oylamaya sunuldu. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliği ile seçildiler. Divan heyetine genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile yetki verildi. Divan Başkanı Genel kurula hitaben herhangi bir verilmesi gereken önergenin olup olmadığı sordu gündem okudu ve gündemin görüşülmesine geçildi.

     

MADDE 3 – Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Şehitlerimiz ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MADDE 4 – 2015 hesap yılı Yönetim Kurulu Çalışma raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai ÜNLÜ tarafından okundu. Denetim kurulu raporu denetçi Haşim ÜSTÜN tarafından okundu, 2015 hesap Yılı bilanço ve gelir gider tabloları kooperatif mali müşaviri Bektaş Kamil NART tarafından okundu. Okunan raporlar Müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu başkanı Uğur KARADUMAN söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu. Divan başkanı 2015 yılı yönetim kurulu çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir gider tablosunu oylamaya sundu. Raporlar ve gelir gider ve bilanço ayrı ayrı oylanarak ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5 – Yönetim Kurulu ibrasına geçildi yönetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Denetim kurulunun ibrasına geçildi. Denetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı denetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

MADDE 6 – Ödemesini geciktiren ortaklar ve kiracılardan tahsil edilecek gecikme zammı oranının belirlenmesi maddesi müzarekeye açıldı. Yönetim kurulu başkanı Uğur KARADUMAN tarafından ödemesini geciktiren ortaklardan ve kiracılardan % 2(yüzde iki) gecikme faizi alınması teklif edildi. Başka teklif olmadığından Bu teklif oylandı. Oybirliği ile kabul edildi 

MADDE 7 – 2016 yılı Çalışma programı ve tahmini bütçe Yönetim Kurulu Üyesi Sezai ÜNLÜ tarafından okundu.   Gerekli açıklamalarda bulundu. Divan başkanlığınca toplam gelir 3.291.982,44.TL toplam gider 3.291.982,44.TL olan 2016 yılı tahmini bütçesi okunduğu ve yazıldığı şekliyle müzarekeye açıldı.

Söz alan ortak Ahmet Yılmaz kiracılara borçlarının durumunu sordu. Kooperatif mali müşaviri Bektaş Kamil NART gerekli açıklamalarda bulundu. Ortaklardan Dursun Tığlı söz alarak kiracıların ödememiş olduğu ücretler kooperatifimize zarar vermektedir. Yönetim kurulunun bu konuda çalışma yapmasını bekliyoruz dedi. Ortaklardan Rahmi SARAÇ söz aldı. Aidatların arttırılmamasını önerdi. Ortaklardan Muharrem BULDUK söz aldı. Huzur haklarının ve müşavir ücretlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu. Ortaklardan Hüseyin POLAT kamera masrafının alınacak aidatlardan çıkarılması gerektiğini söyledi. Yönetim kurulu başkanı Uğur KARADUMAN gerekli açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadığından divan başkanlığınca  2016 yılı tahmini bütçe kalemleri ile ilgili yönetim kurulu başkanı tarafından verilen yazılı teklifte.  01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihli döneminde 12 ay Genel gider ödemesi için   aylık net  kdv hariç 100 m2 dükkan için aylık net 190.-TL., 200 m2 dükkan için aylık net 380.-TL., 300 m2 dükkan için aylık net 570.-TL., 300m2 + bodrumlu  dükkan için aylık net 760.-TL. tahsil edilmesi divan başkanınca bu teklif müzarekeye açıldı. Söz alan olmadı. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. 01/01/2016 tarihinden itibaren Yönetim kurulu başkanına aylık net 1.820.-TL. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.312.50 TL. huzur hakkı ödenmesine, denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 820.-TL. ücret ödenmesine ve bütçe yönetim kurulunun hazırladığı şekliyle oylamaya sunuldu 2 ret oyuna karşılık 65 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bütçedeki genel gider karşılığı ödemeleri ile yönetim, denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin 2017 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar devam edilmesine genel kurulca oy birliği ile karar verildi.

MADDE 8 – Dilek ve temenniler bölümünde yönetim kurulu başkanı üyelere teşekkür etti. Başkada söz alan olmadığı görüldü.Divan başkanı tarafından tutanağa şerh koyan olup olmadığı soruldu. Şerh koyan olmadığı görüldü. Divan başkanı tarafından saat 16:10’da toplantıya son verildi. Başakşehir/İSTANBUL 30/4/2016

     

      İşbu tutanak toplantı mahallinde yazıldı, okunarak beş nüsha olarak imzalandı.

      

Bakanlık Temsilcileri

 

                                                                                                                             ORHAN KARABEY               MUSTAFA KENDİ

                                                                                                Başkan                                            Yazman                                         Sayman

                                                                                          Doğu BULUTSUZ                                 Gürbüz KANCAL                          İBRAHİM ÇAVUŞOĞLU